Czy wiesz, jakie cechy predysponują do sprawowania funkcji koordynatora BHP? Czym zajmuje się taka osoba i jaki zakres obowiązków na niej spoczywa? Na powyższe pytania odpowiedzi znajdziesz w przygotowanym przez nas tekście. Zaczynamy!

Kim jest koordynator BHP?

Koordynator BHP Warszawa to funkcja polegająca na sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób wykonujących zadania zawodowe w danym zakładzie pracy.

Jakie obowiązki wiążą się ze sprawowaniem funkcji koordynatora BHP?

W przypadku osoby sprawującej funkcję koordynatora BHP nie ma ściśle określonych zestawów obowiązków. Ustala się je każdorazowo w danym miejscu pracy. Do głównych zadań koordynatora zwykle należy:

  • sprawowanie nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace budowlane,
  • wydawanie wytycznych mających na celu poprawę warunków pracy oraz przykładania większej wagi do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sprawdzania aktualnego stanu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sprawowanie bieżącego nadzoru i wykrywanie zagrożeń dotyczących BHP,
  • doglądanie, czy dany pracownik wykonuje obowiązki zawodowe w ramach swoich kompetencji i na stanowisku do tego przeznaczonym.
Szkolenia BHP Warszawa, Kury BHP Warszawa, BHP Warszawa

Oprócz wyżej wymienionych obowiązków, do zadań koordynatora BHP należy umiejętność pogodzenia – często sprzecznych – interesów dwóch pracowników wykonujących różne czynności, niezależne od siebie. Wchodzą oni w interakcję prowadzącą do konfliktów lub zagrożeń bezpieczeństwa. W takich sytuacjach rolą koordynatora BHP jest zaproponowanie rozwiązań umożliwiających wykonywanie pracy w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu. Godzenia różnych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy uczą szkolenia BHP Warszawa.

W jaki sposób wyznacza się koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy?

Art. 208 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. reguluje sposób wyznaczania koordynatora BHP w danym miejscu pracy. Wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora BHP musi zostać potwierdzone na piśmie. W porozumieniu dotyczącym wyznaczenia koordynatora musi być zawarty zakres praw i obowiązków.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!