Zasady BHP nie leży wyłącznie po stronie pracodawcy. Również od zachowania pracownika zależy to, czy warunki pracy wokół niego będą bezpieczne. Zobacz, jakie kary przewiduje Kodeks Pracy za nieprzestrzeganie zasad przez pracownika.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wynikającymi z Kodeksu Pracy, pracodawca ma do dyspozycji trzy możliwości ukarania pracownika. W przypadku konkretnego złamania przepisów ma prawo wybrać spośród nich jedną, którą uważa za najbardziej adekwatną do popełnionych czynów. Reguluje to art. 108 Kodeksu Pracy. Jedną z kar, którą pracodawca może zastosować względem pracownika jest upomnienie. To najlżejszy rodzaj możliwej kary. Nieco ostrzejszy charakter ma nagana, która jest wpisywana do świadectwa pracy. Po roku sumiennego wykonywania obowiązków wpis o naganie znika z akt. Najbardziej surowym typem jest kara pieniężna, którą pracodawca potrąca bezpośrednio z wynagrodzenia. Nie może ona przekroczyć (w przypadku jednorazowego przewinienia) wysokości dziennego wynagrodzenia. Musi zostać sporządzona na piśmie. Wymiar kary zależy wyłącznie od pracodawcy.

Szkolenia BHP Warszawa, Kury BHP Warszawa, BHP Warszawa

Kiedy pracownik może otrzymać karę?

Pracownik może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub karą pieniężną w sytuacji, gdy nie przestrzega porządku pracy, ignoruje przepisy przeciwpożarowe, ale również nie stosuje się do wytycznych w sprawie potwierdzania obecności w pracy czy uzasadniania absencji.

Jakie warunki formalne należy spełnić, aby nagana była prawidłowo sporządzona?

Pracodawca, który zamierza ukarać niesubordynowanego pracownika, musi spełnić następujące wymogi formalne:

  • sporządzić naganę w formie pisemnej;
  • maksymalny czas, w jakim można udzielić nagany wynosi 3 miesiące od sytuacji, której dotyczy oraz 14 dni, od kiedy dowie się o tym przełożony.

Warto pamiętać, że aby pracownik mógł przestrzegać zasad BHP, musi je uprzednio dobrze poznać. Służą temu kursy BHP Warszawa, organizowane w stolicy przez wyspecjalizowane podmioty.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!